Nasredinshah Paikar | Toronto, Canada

Pride of Tajik community 

 از راه می‌رسند شتابان جوانه‌ها

با هرکدامشان ز جوانی نشانه‌ها

بیم و امید و عشق و تمنا و آرزو

خواب و خیال و خاطره ها و فسانه‌ها

 با کاروان دانش و فرهنگ می‌روند

آکنده کوله‌بار خود از پشتوانه‌ها
 
موجند و پای بر سر دریا نهاده اند

تا سرفرو نهند به پای کرانه ها
همچون پرنده‌های سبک‌بال می‌پرند

از شاخسار‌ها به سوی آشیانه‌ها
 در سینه‌هایشان ز آتش ایمان شراره‌ها

در چشم‌هایشان ز شعله شادی زبانه‌ها
سرمست از طراوت و سرشار از نشاط

با نغمه‌ها و هلهله‌ها و ترانه‌ها
در دستشان برای تماشا چراغ ها

در پایشان برای تکاپو بهانه ها
هرچند از بهار جوانی گذشته‌ام

زین پس من و جوانی و عشق جوانه‌ها


دوست عزیز و همشهری ولاگهر نور علی " دوست" ! !

مادامی که نگارش و راپورتاژ ژورنالیست زرین نگار و زیبا کلام سرزمین

تاجیکستان،  جناب روشن " تیموریان" را  پیرامون برگشت کامگارانه هوشنگ

عزیز با کسب دست آورد مشحون از مسرت و شادمانی از سفر فرانسه،  در

سایت نغز سیمای شغنان که از مراحل آغازین خویش من حیث سفیر سیار

افکار، بینش و تصورات آرامش آفرین همه خامه فرسایان محیط زیبایی شغنان   و

شغنان دوستان قرار دارد، به خوانش گرفتم، من حیث فرد درس خوانده  محیط

خود، مسرت  و شادمانی بی حد و حصر را در آغوش کشیدم، و احساس

مسؤلیت اخلاقی و اجتماعی کردم، تا چیزی را اختصار گونه بنویسم ، زیرا اینکه

هوشنگ پسر جسمانی شما است و لی فرزند معنوی و جوان برومند و کامگار

محیط و مردم خود نیز است، که بدون تردید کارکرد های والایش برای

جوانان میهن ما و به ویژه برای Shughni Canadians ، سرمشق سعی، تلاش،

پشتکار و افتخار آفرینی است، و از این سبب همه ما نه تنها اینکه  برای جوانان

مردم خویش دعا کنیم بلکه در رشد شخصیت فرزندان همدیگر مان باید از

ژرفای احساس و ،و جدان سهم علمی و عقلانی داشته باشیم.

هوشنگ عزیز ! دعا میکنم که همواره درفضای

نیلگون کامگاری ها، مانند ستاره درخشان در

جهش و تپش  باشی. آمین

پوهندوی " پیکار"